Банер Култура 21

Култура 21

By Desi, 13.09.2016

В Билбао, на първата Културна среща на върха на международната организация Обединени Градове и Местни Власти (ОГМВ), 18-20 Март 2015,представители на общинските и местните власти от целия свят приемат „Culture 21: Actions” със следните цели:

 

• Да привлече внимание към независимата връзка между гражданство, култура и устойчиво развитие.
• Да предостави международна рамка, подкрепена от отговорности и действия, които са едновременно постижими и измерими.
• Да допълва Програма 21 за Културата приета през 2004, като я направи по-ефективна
• Да обхване ролята на градовете и местните власти като властимащи в развитието и изпълнението на политики с и за гражданите.
• Да допринесе за определянето и важността на основната роля на роля на културата в

 

Програмата за устойчиво развитие след 2015 на Обединените Нации.

 

Въведение

 

Със зараждането на това, двадесет и първи век, знаем че развитието може да бъде устойчиво само ако културата играе ключова роля. Човешкото развитие се определя от увеличаването на свободите и способностите на всички, а този процес е устойчив само когато се зачитат правата и свободите на бъдещите поколения. Човешкото развитие може да бъде резултатно, само ако напълно вземем под внимание цялостната стойност на културния процес и културните фактори като памет, креативност, разнообразие и знание.

 

Световните дебати през двадесет и първи век са признали важността на културното многообразие във формирането на света. Културите изграждат динамични и взаимодействащи връзки между хората и тяхната среда. С определянето на човешките права като отправна точка, днес, всички култури искат да бъдат признати като активни участници в развитието и да допринесат по техен неповторим начин, за тази устойчивост. Всяка една култура своеобразно обогатява нашия свят, а взаимодействията между културите ни помагат да се развиваме към по-отзивчиво човечество, взаимно уважение и доверие.

 

Устойчиво развитие се развива на местно ниво и изисква пространства и процеси за гражданско участие и вземане на решения. Местните власти са най-подходящите институции да поощряват активни демократични дебати. Те могат да създадат пространства и насърчат процеси, в които гражданите могат да упражнят своите права, да учат и да се превърнат в протагонисти в оформянето на бъдещето.

 

За да можем ние да разберем и преобразим света, трябва да внедрим културното измерение, или стълб, в нашата настояща референтна рамка на устойчиво развитие. Този стълб трябва да е толкова ясен, ефективен и динамичен, колкото отнасящите се за околна среда, икономика и социален, изложени в политическата декларация приета от Обединени Градове и Местни Власти през 2010 в Мексико Сити.

 

“Culture 21: Actions”

• “Culture 21: Actions” подновява ангажимента на Обединени Градове и Местни Власти да подчертае взаимнозависимата връзка между гражданство, култура и устойчиво развитие.
• “Culture 21: Actions” допълва Програма за Култура 21. Одобрена през 2004 от Обединени Градове и Местни Власти „като водещ документ за нашите публични културни политики и като принос към културното развитие на човечеството” продължава да е важен референтен текст.
• “Culture 21: Actions” преразглежда важните културни промени, случили се през последното десетилетие и убеждава, че те трябва да бъдат отразени в текущите политики; също така определя ключовите елементи от Програма за Култура 21 и ги превръща в реални отговорности и действия. “Culture 21: Actions” се цели да бъде международен пътеводител, приложим по целия свят; инструмент, популяризиращ знанието, спомагащ обмяната на добри практики и засилващ международна мрежа от ефективни и иновативни градове и местни власти.

 

Ценности

Тези ценности са основани на истински, практически опит на градове и местни власи, също и на приноса на международни организации, университети и активисти. Те представят накратко ангажиментите и стремежите на местните власти да интегрират културата в устойчивото развитие, на глобално и местно ниво.

 

Култура, права и гражданство: