Национален парк „Централен Балкан“

Национален парк „Централен Балкан“ е един от трите национални парка в България. Разположен е в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина, като опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове.

Създаден е през 1991 г., за да съхрани завинаги в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Общата му площ е 72 021,07 ха. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата.

Паркът попада на територията на 5 административни области (Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска), 9 общини и 31 землища на населени места.

Паркът предоставя условия на посетителите да общуват с природата, без да я увреждат. В услуга на посетителите са обособени 470 км. Туристически маршрути и 25 обекта за подслон – туристически хижи, заслони и ведомствени бази.

Тук се насърчава пешеходният туризъм, а за любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинския велосипедизъм са разработени и специализирани маршрути – конен туризъм, велотуризъм, маршрути за наблюдение на птици, растения, едри бозайници, общоопознавателни, културно-исторически, фотолов.

За краткотрайния отдих са изградени места за бивакуване, за палене на огън, кътове за почивка и погледни места. Екопътеки, интерпретирани маршрути, класни стаи на открито помагат да се открие природата по естествен и вълнуващ начин.


Централен офис
гр. Габрово, ул. “Бодра смяна” 3
тел./ факс: +359 66/801277, 801278, 801279
e-mail: office@centralbalkan.bg

www.centralbalkan.bg