Природен парк “Българка”

Природен парк “Българка” заема северните склонове на централния Старопланински масив. Обявен е през 2002 г. с цел да опазва и поддържа буковите екосистеми, характерни за Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство.

Паркът заема площ от 21 772 ха. и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина е 940 м. В границите му попадат части от Национален парк-музей “Шипка – Бузлуджа”, Етнографски музей на открито “Етър”, защитените местности “Соколски манастир”, “Мъхченица – Йововци”, “Студен кладенец” и “Столища” и природните забележителности: “Мъхнати скали”, “Виканата скала”, “Естествено тисово находище” и “Големия бук”.

Около 80 % от площта на парка заемат горите. В парка има повече от 1300 растителни вида, 32 от които са вписани в Червената книга на България. Тук се срещат близо 70 % от българските лечебни растения. Голямо е разнообразието и на животинския свят: скален орел, малък ястреб, горски бекас, мечка, видра, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна и др.

Красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно-историческо наследство са предпоставка за развитието на различни видове специализиран туризъм.

За посетители на парка е отворен и Информационен център „Българка“ – непосредствено до АЕК „Етър“ (южен паркинг), гр. Габрово.


Дирекция на Природен парк “Българка”
Габрово, ул. “Чардафон” 1
Тел: +359 66/ 808 857
e-mail: dppbulgarka@abv.bg

ppbulgarka.net

ppbulgarka-bio.net