ГАБРОВО

Географско положение

Община Габрово попада в територията на Северен централен район. Площта й е 555.57 кв. км, а на територията и са разположени 134 населени места. Към 2019 г. населението на общината наброява 62 763 души.

На север граничи с Дряново, на изток с Трявна, на юг с Казанлък, а на запад – със Севлиево. Разстоянието от Габрово до София, Варна и Пловдив, където се намират три от международните летища в България е съответно – 205 км./ 270 км./ 140 км. Градът е разположен по поречието на река Янтра, в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена се намира местността „Узана“, където е разположен географският център на България. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг, която представлява част от Паневропейски транспортен коридор IX.

Релефът на Община Габрово е полупланински. Най-ниската надморска височина е 150 м. по поречието на р. Лопушница, а най-високата 1495 м. в местността “Антово падало”, където се намират изворите на р. Янтра. Габрово е типичен планински град, изграден върху терасите и поречията на три реки. Градът е един от най-дългите в България със своите 25 км.

Климат и природа

Климатът в района е умерено-континентален. Община Габрово попада в Предбалканския припланински и нископланински климатичен район, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер.

Специфичните климатични условия в града се определят от няколко фактора – разположението му на север от Стара планина и непосредственото влияние на издигащите се от юг склонове. Това въздействие е най-силно проявено върху режима на валежите, температурите и вятъра, и до голяма степен върху облачността и останалите метеорологични елементи. Не на последно място съществена роля при формирането на микроклиматичните особености играе и руслото на р. Янтра.

Разположен по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан, регионът на град Габрово се отличава с красива природа и благоприятен климат. Есента ще Ви омагьоса с палитрите, обагрили склоновете на планината, а пролетта ще Ви омае с аромати и звуци.

Дървесните видове на територията на Община Габрово са предимно бук, габър и дъб. По поляните се срещат много шипкови и къпинови храсти. През дъждовните летни дни в габровските гори могат да се намерят повечето разпространени видове гъби (манатарка, пачи крак, сърнела, булка, млечка, праханка, печурка и др.). Из многобройните реки, протичащи на територията на града, има мряна и кефал.