КЛИМАТ И ПРИРОДА

Климатът в района е умерено-континентален. Община Габрово попада в Предбалканския припланински и нископланински климатичен район, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер.

Специфичните климатични условия в града се определят от няколко фактора – разположението му на север от Стара планина и непосредственото влияние на издигащите се от юг склонове. Това въздействие е най-силно проявено върху режима на валежите, температурите и вятъра, и до голяма степен върху облачността и останалите метеорологични елементи. Не на последно място съществена роля при формирането на микроклиматичните особености играе и руслото на р. Янтра.

Разположен по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан, регионът на град Габрово се отличава с красива природа и благоприятен климат. Есента ще Ви омагьоса с палитрите, обагрили склоновете на планината, а пролетта ще Ви омае с аромати и звуци.

Дървесните видове на територията на Община Габрово са предимно бук, габър и дъб. По поляните се срещат много шипкови и къпинови храсти. През дъждовните летни дни в габровските гори могат да се намерят повечето разпространени видове гъби (манатарка, пачи крак, сърнела, булка, млечка, праханка, печурка и др.). Из многобройните реки, протичащи на територията на града, има мряна и кефал.