Национален парк „Централен Балкан“

Забележителен със своята естественост и значимост, Национален парк „Централен Балкан“ е една от най-ценните европейски защитени територии. От своето създаване през 1991 г. и до днес, той опазва за обществото уникалната природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Разположен на площ от 720 км2 в централните, най-високи части на Стара планина, „Централен Балкан“ впечатлява с изумителни пейзажи – вековни гори, високи върхове, дълбоки каньони. Тук се опазват местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие и световно значение за науката и културата.

Паркът попада на територията на 5 административни области. Той предоставя условия на посетителите да общуват с природата, без да я увреждат. Насърчава се пешеходния туризъм 580 км маркирани туристически маршрути отвеждат сред дивия свят, подслон предлагат 29 хижи и заслони. Разработени са и специализирани маршрути – за конен туризъм, велотуризъм, културно-исторически, за наблюдение на птици, растения, едри бозайници. Екопътеки, класни стаи на открито и центрове за еднодневен отдих помагат да се открие природата по естествен и вълнуващ начин.

За своята съхранена природа, богато биологично разнообразие и добро управление, от 2009 г. Националният парк е носител на Европейска диплома за защитени територии. През 2017 г. буковите гори в резерватите на Парка са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, като част от сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа”. Одобрен от ЮНЕСКО през 2017 г., „Централен Балкан” е един от първите биосферни паркове в България, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата”. Биосферният парк обхваща площ от над 369 000 ха и включва Националния парк и землищата на общините Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон.
За повече информация посетете официалния сайт на Национален парк „Централен Балкан“.