Природен парк „Българка“

Природен парк „Българка“ е създаден с цел опазване и поддържане на буковите екосистеми, флората, фауната и културно-историческото богатство в централния Старопланински масив.

Паркът заема площ от 21 772 ха и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина е 940 м. В границите му попадат части от Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“, РЕМО „Етър“, защитените местности „Соколски манастир“, „Мъхченица – Йововци“, „Студен кладенец“ и „Столища“ и природните забележителности „Мъхнати скали“, „Виканата скала“, „Естествено тисово находище“ и „Големия бук“.

В парка има повече от 1300 растителни вида, 32 от които са вписани в Червената книга на България. Тук се срещат близо 70 % от българските лечебни растения. Голямо е разнообразието и на животинския свят: скален орел, малък ястреб, горски бекас, мечка, видра, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна и др.

Красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно-историческо наследство са предпоставка за развитието на различни видове специализиран туризъм.

За повече информация посетете официалния сайт на Природен парк „Българка“.